Kesl Cup Prague Open Přebor Prahy facebook.gif, 15kB rss1.jpg, 13kB
  Úsek hospodáře PSKe

Vážení zástupci klubu,

Pražský svaz karate stále podporuje kluby z vlastních zdroju. Nyní se jedná o dotaci za odebrané známky ve 1-3Q, tzn. v období od 1. 1. 2017 do 30.9.2017. Dotace je stanovená dle VH PSKe a to podle poctu odebraných clenských známek. Podmínkou také je, že klub musí plnit základní pravidla PSKe pro udelení dotace, jako platit klubové poplatky, nebo napr. rádne platit STV. Podmínkou také je, že klub musí, v dotacním období, odebrat minimálne tri clenské známky.

Stejne tak jako u predchozího období, musí klub žádat o dotaci prostrednictvím elektronické žádosti. Žádost je velice jednoduchá a obsahuje pouze základní identifikacní údaje, které stací zaslat na predepsaný e-mail.

Seznam klubu, které splnily podmínky pro 1Q - 3Q roku 2017 + Žádost o dotaci naleznete v príloze tohoto e-mailu. Žádost zasílejte pouze elektronicky, bez razítka a ve formátu doc. Pozor: jedná se o odebrané známky od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2017.

Termín pro zaslání žádosti je do 6. 12. 2017.
Žádost o dotaci PSKe
Kluby, které splnili povinnost pro dotaci

Se sportovním pozdravem
Filip MilerVážení sportovní prátelé,

VV Pražského svazu karate pokracuje i v letošním roce ve financní podpore sportovních klubu registrovaných v PSke. Touto cestou nabízíme všem klubum (kterí realizují cinnost na území Hl. m. Prahy) možnost získání dalších financních prostredku z rozpoctu Magistrátu hl. m. Prahy. VV Pražského svazu karate tímto krokem dále podporuje rozvoj mládežnického karate v Praze.

Pro tento úcel jsem vypracoval velmi zjednodušený formulár, který naleznete v príloze tohoto e-mailu. Vyplnený formulár zasílejte na muj e-mail: miler.filip@pske.cz nejpozdeji do 19. 4. 2017 do 12:00. Vyplnte prosím pouze žluté pole. Jsem si vedom velmi krátkého termínu na zpracování, ale z duvodu zmen v žádosti, bylo nutné postupovat takto. Prosím tedy o spolupráci.

Stejne jako v predchozích letech Vám osobne doporucuji si pri vyplnování dokumentu uvedomit, že málo který svaz (klub) obdrží od Magistrátu dotaci v plné výši, ale jen urcitou cást. Mejte prosím také na pameti, že se jedná o verejné prostredky a je velmi pravdepodobná budoucí kontrola Vámi uvedených údaju a cerpání.

Pro Vaši informaci se jedná o grantový program I. / IA – Systémový rozvoj sportovní cinnosti v Praze (soutežní aktivity) – Systémové a rozvojové projekty sportu detí a mládeže. V príloze Vám zasílám zjednodušenou žádost. V letošním roce mužete žádat prostrednictvím PSKe na pronájem, materiální vybavení pro sportovní cinnost, ci na trenéry ( u této položky je v letošním roce urcená maximální výše možnosti cerpání – viz. formulár). Na rozhodcí ani na zdravotnické pomucky nelze v tomto roce prostrednictvím PSKe žádat. Musí být také pri cerpání dodržena procentuální rozdelení u jednotlivých položek.

Žádající klub je povinen vést podvojné úcetnictví + vést prípadnou dotaci v oddelene na tzv. analytických úctech.

V prípade dotazu mne prosím neváhejte kontaktovat. Rád Vám s prípadným vyplnením pomohu

Žádost o dotaci PSKe


Se sportovním pozdravem
Filip MilerVážení zástupci klubu,

Pražský svaz karate i pres velmi nízký rozpocet opet podporuje kluby z vlastních zdroju. Nyní se jedná o dotaci za odebrané známky ve 4Q, tzn. v období od 1. 10. 2016 do 22.12.2016. Dotace je stanovená dle VH PSKe a to podle poctu odebraných clenských známek. Podmínkou také je, že klub musí plnit základní pravidla PSKe pro udelení dotace, jako platit klubové poplatky, nebo napr. úcastnit se VH PSKe. Od roku 2017 se ruší podmínka zaslání clenské základny, která bude nahrazena podmínkou stanovující, že klub plní všechny své platební povinnosti PSKe, vc. platebních poplatku za STV. Podmínkou také je, že klub musí, v dotacním období, odebrat minimálne tri clenské známky.

Stejne tak jako u predchozího období, musí klub žádat o dotaci prostrednictvím elektronické žádosti. Žádost je velice jednoduchá a obsahuje pouze základní identifikacní údaje, které stací zaslat na predepsaný e-mail.

Seznam klubu, které splnily podmínky pro 4Q roku 2016 + Žádost o dotaci naleznete v príloze tohoto e-mailu. Žádost zasílejte pouze elektronicky, bez razítka a ve formátu doc. Pozor: jedná se o odebrané známky od 1. 10. 2016 do 22. 12. 2016.

Termín pro zaslání žádosti je do 15. 2. 2017.

Žádost o dotaci PSKe
Kluby, které splnili povinnost pro dotaci

Se sportovním pozdravem
Filip MilerVážení sportovní přátele,
s blížícím se termínem vyúčtování grantu od hl. m. Prahy za rok 2015 vám níže posílám postup vyúčtování.
Vyúčtování je potřeba odevzdat na předepsaném formuláři hl. m. Prahy.
Soubor je uložen ve formátu ZFO, tzn. že většina z vás si musí tento program nainstalovat. Instalační aplikaci si stáhnete zdarma zde:
http://www.602.cz/602xml_filler/download

Termín vyúčtování: 30. 6. 2016 (doporučuji Vám poslat vyúčtování dřív pro případnou opravu). Pozn. Před odeslání dokumentů doporučuji mi poslat na email vyplněný formulář pro kontrolu.
Pozor: uznatelné doklady jsou pouze od 1. 7. 2015 do 30.6. 2016.
Jednotlivé náklady, resp. účely platby mohou být pouze do maximální výše nákladů ve vaší žádosti zaslanou na PSKe.
Doklady za pronájem tělocvičen mohou být pouze do max. 20% z přidělené částky a prokazatelně určené pro děti do 10 let.
Vyplněný formulář mi pošlete emailem v elektronické podobě ve formátu ZFO. Po potvrzení přijetí přijetí pošlete podepsaný a vytištěný formulář vč. kopie daňových dokladů na adresu: Filip Miler, Maňákova 746/15, 198000, Praha 9.
Kluby musí vést dotaci na samostatných analytických účtech a musí mít uchované originální doklady.

Postup vyplnění formuláře:
1. Klikněte na webové stránky hl. m. Prahy:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/sport_a_telovychova/vyuctovani/formular.html

2. Otevřete soubor: Formulář vyúčtování finanční podpory v oblasti sportu a tělovýchovy za rok 2015 (formát ZFO, aktualizace 18.5.2016) - v případě, že nemáte program nainstalován, stáhnout si ho můžete zde:
http://www.602.cz/602xml_filler/download

3. Vyplňte formulář:
Určeno pro: Granty
Program: I.A
Subjekt: je realizátorem projektu
Název subjektu = název klubu
Adresa a sídlo žadatele = adresa a sídlo vašeho klubu Číslo smlouvy: DOT/64/01/003907/2015 Číslo projektu: 1056/A-405 Celkové náklady = Vaše celkové náklady Č. dokladu (pozn. dle Vaší účetní evidence)

4. Formulář pošlete elektronicky ve formátu ZFO na email:
miler.filip@pske.cz

5. Po přijetí potvrzujícího emailu zašlete v tištěné podobě, vč. kopie účetních dokladů na adresu: Filip Miler, Maňákova 746/15, 19800, Praha 9.

Vyúčtování pro sportovní kluby (sepsané Magistrátem hl. m. Prahy):

Termín pro vyhotovení vyúčtování Vám sdělí příslušný sportovní svaz či zastřešující organizace, kterým budete vyúčtování také předkládat.
O grantech je realizátor projektu povinen v rámci své interní účetní evidence účtovat analyticky, aby mohl transparentně prokázat jejich čerpání v případě následné finanční kontroly.
Vyúčtování musí být v souladu se stanoveným účelem, který je přesně specifikován v uzavřené smlouvě (pozn. viz. žádost jednotlivých klubů) Při samotném zpracování formuláře věnujte prosím pozornost nápovědě, která je podrobně zpracována pro každé pole. Kliknutím do daného pole se Vám po pravé straně objeví konkrétní informace.
K vyúčtování je nutné přiložit kopie účetních dokladů s uskutečněním zdanitelného plnění do 30. 6. následujícího roku po uzavření smlouvy.
Vyúčtovává se vždy jen na jeden formulář a to formulář příslušný roku, kdy byla uzavřena smlouva. Účetní doklady přiložte jen do výše grantu hl. m. Prahy.
Na účetních dokladech musí být realizátor projektu označen jako odběratel, text je nutné rozepsat tak, aby bylo zřejmé řádné využití v souladu se stanoveným účelem. Souhrnné faktury za zajištění akce musí být rozpoložkovány. Jestliže se text účetního dokladu opírá o uzavřenou smlouvu o dílo či jiné smluvní ujednání, je třeba tuto skutečnost doložit přílohou.
V případě, že projekt nebude realizován je přesto nutné grant vyúčtovat s uvedením důvodu. Náhradou účetních dokladů bude potvrzení o bankovním převodu nevyčerpaných finančních prostředků na účet příslušného svazu.


V případě dotazů mne kontaktujte.


tel.: +420 724 087 228
e-mail: miler.filip@pske.cz


Nahoru 
©  Copyright 2012  všechna práva vyhrazena PSKe   |   Webmaster:  Jan Jukl