28.1.2020

Seminář, školení a doškolení trenérů III. třídy, školení rozhodčích regionální licence (kreditové školení)

Školení a doškolení trenérù licence III. třídy se uskuteční 15.2.2020 formou semináře, který povede Shihan Karel Kesl 9.dan.

Bližší informace naleznete zde.....


17.10.2019


Nominace Prahy na kvalifikační turnaj a MČR Beginners

Nominace za PSKe na kvalifikační turnaj a MČR Beginners.

Bližší informace....

17.10.2019


Přebor Prahy 2019 výsledky

Výsledky soutěže jsou publikovány na stránkce Přeboru Prahy

Bližší informace....

7.10.2019
Vážení sportovní prátelé, jak jsem Vás již informoval v predchozích mesících. VV Pražského svazu karate pokracuje ve financní podpore sportovních klubu registrovaných v PSKe. Touto cestou nabízíme všem klubum možnost získání dalších financních prostredku z rozpoctu Magistrátu hl. m. Prahy. VV Pražského svazu karate chce tímto krokem dále podporovat rozvoj mládežnického karate v Praze.
Více informací...

26.9.2019

Talentovaná můládež regionálních svazů

PSKe pořádá dvoudenní seminář pro podporu talentované mládeže. Seminář se uskuteční 2.a 3. Listopadu v základní škole Chelčického na Praze 3

Na stránku TMRS....

23.9.2019

Přebor Prahy 2019

neděle 13. října 2018
Sportovní hala Lužiny


Bližší informace....

28.3.2019

Materiál z VH ČSKe

Kopii prezentace zaměřené na Pohár talentů a nahraná ukázková videa, které najdete také na webu zde:
pravidla karate pro soutěže ČSKe 2019

Ukázka Kumite Balloon

Ukázka Kihon-Ido

Ukázka Agility (převzato z SVK)

nový soutěžní řád ČSKe účinný od 1.4.2019


25.2.2019

Dotace z magistrátu hl.m. Prahy pro rok 2019

Žádost o dotace z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy naleznete v úseku hospodáře

Zadost o dotace...


20.1.2019

Seminář, školení a doškolení trenérů III. třídy, školení rozhodčích regionální licence (kreditové školení)

Školení a doškolení trenérù licence III. třídy se uskuteční 26.1.2019 formou semináře, který povede Shihan Karel Kesl 9.dan.

Bližší informace naleznete zde.....


28.11.2018

Nominace PSKe na MČR 8.12. - 9.12.2018

Zde naleznete seznam závodníků nominovaných za kraj Praha na MČR.

Seznam nominaci

23.11.2018
Žádost o dotace PSKe naleznete v úseku hospodáře

Žádost o dotace...

23.10.2018

Přebor Prahy 2018
sobota 13. října 2018
Sportovní hala Lužiny


VÝSLEDKY SOUTĚŽE....

5.6.2018
Vážení sportovní přátelé,
jak bylo projednáváno na VH PSKe, společnost Hayashi poskytuje 20% slevu na produkty pro členy PSKe.
V případě Vašeho zájmu se prosím již obracejte přímo na danou společnost, případně na paní Forejtovou z této společnosti ( Anna Forejtová, Hayashi.cz, Seydlerova 2149, 158 00 Praha 5, Nové Butovice,+420 226 205 440, anna@hayashi.cz www.hayashi.cz.


19.4.2018

Výsledky ke stažení...

X. Kesl Cup se uskutečni 13.5. ve sportovní hale na Lužinách

na stránce je uveden počet přihlášených v jednotlivých kategoriích
Propozice, přihláška, informace,...


4.5.2018
Zádost o dotace hl.m. Praha naleznete v useku hospodare

Zadost o dotace...


27.3.2018
Valná hromada PSKe pořádaná v pátek 11.května 2018 od 18:00 hod v Restauraci Obzor, Papírníkova 628/4, 14200 Praha, Kamýk (v salónku)

Pozvánka a program ke stažení


13.1.2018

Seminář, školení a doškolení trenérù III. třídy, školení rozhodčích regionální licence (kreditové školení)

Školení a doškolení trenérù licence III. třídy se uskuteční 20.1.2018 formou semináře, který povede Shihan Karel Kesl 9.dan.

Bližší informace naleznete zde.....


22.12.2016


23.11.2017

Žádost o dotace PSKe

V sekci hospodáře naleznete informace o možnosti čerpání dotací hl.m.Prahy.

17.11.2017

Nominace PSKe na MČR v Karlových Varech 2.12. - 3.12.2017

Zde naleznete seznam závodníků nominovaných za kraj Praha na MČR.

Seznam nominaci

12.2.2017

IX. Kesl Cup 2017

Sobota 4.3. ve sportovní hale na Lužinách
přihlášky posilejte na STK@PSKE.CZ

Bližší informace naleznete zde.....

5.2.2017

Nová pravidla WKF 2017

Prosím věnujete pozornost novým pravidlům WKF platných od 1.1.2017
Nová pravidla v českém jazyce ke stažení zde
v anglickém jazyce ke stažení zde

11.1.2017

Seminář, školení a doškolení trenérù III. třídy, školení rozhodčích regionální licence

Školení a doškolení trenérù licence III. třídy se uskuteční 28.1.2017 formou semináře, který povede Shihan Karel Kesl 9.dan.

Bližší informace naleznete zde.....


22.12.2016


1.12.2016

Dotace PSKe klubům

Vážení, věnujte pozornost informaci od hospodáře PSKe ohledně dotací pro kluby. Bližší informace jste obdrželi emailem a jsou i v sekci hospodáře.
Informace hospodáře....


26.11.2016

Nominace na MČR 2016 pořádané v Praze 3.12. a 4.12.2016

informace STK....

7.11.2016

Změna pravidel WKF na MČR

Vážení, věnujte pozornost následující změně pravidel KUMITE. Pravidla budou platná od 1.1.2017, ale budou již aplikovány na MČR 2016.
Znění pravidel naleznete v následujícím dokumentu.

9.8.2016

5. rocník Memoriálu Ing. Jirího Fuchse

dne 17.9. se uskutecní další rocník pražské souteže.
propozice naleznete zde....


výsledky jsou k dispozici na stránce V. rocníku Memoriálu 2016

14.6.2016
Pøebor Prahy 2016 konaný v sobotu 4.6. ve sportovní hale na Lužinách.
Výsledky na stránce Pøeboru Prahy....

28.2.2016
pøipomínáme, že koncem mìsíce února konèí platnost známek ÈSKe 2015. Je nutné nakoupit nové platné známky pro rok 2016.
Dále, do konce mìsíce má být zaplacený èlenský pøíspìvek klubu v hodnotì 500,-

13.4.2016
Standardizace razítek zkušebních komisaøù
Vážení zkušební komisaøi, dochází ke standardizaci razítek dle èlánku na ÈSKe
Vzor razítka ke stažení...
Prosíme, nechte si udìlat razítko dle vzoru ÈSKe, vyhnete se následným problémùm s registrací STV do databáze. Na novém razítku bude registraèní èíslo ZK, které je uvedeno v DB ÈUBU. Platby do PSKe nadále identifikujte variabilním èíslem pøidìleným PSKe.

7.2.2016
Valná hromada PSKe poøádaná v pátek 26. Února 2016 od 18:00 hod v Restauraci Obzor, Papírníkova 628/4, 14200 Praha, Kamýk (v salónku)

Pozvánka a program ke stažení

6.1.2016 KESL CUP 2016
Nedìle 31.1.2016 ve sportovní hale na Lužinách

propozice a pøihláška ke stažení na stránce ÈABK

21.12.2015


20.12.2015 Vážení sportovní prátelé, jak jsem Vás již informoval v predchozích mesících. VV Pražského svazu karate pokracuje ve financní podpore sportovních klubu registrovaných v PSKe. Touto cestou nabízíme všem klubum možnost získání dalších financních prostredku z rozpoctu Magistrátu hl. m. Prahy. VV Pražského svazu karate chce tímto krokem dále podporovat rozvoj mládežnického karate v Praze.
Více informací...

13.12.2015 - Semináø, školení a doškolení trenérù III. tøídy, školení rozhodèích regionální licence

Školení a doškolení trenérù licence III. tøídy se uskuteèní formou semináøe, který povede Shihan Karel Kesl 8.dan. Semináø bude rozdìlen na dopolední èást, kde se budeme vìnovat cvièení KIHON, KATA a Kumite a pochopení jejich principù. Odpolední èást bude vìnována nácviku kata HEIAN 1-5, ENPI, BASSAI DAI a GOJUSHIHO SHO.
Na semináø jsou srdeènì zváni všichni kdo mají zájem prohloubit si znalosti a seznámit se kritérii hodnocení KATA na soutìžích.

Zájemci o školení zašlete pøihlášku na email stk@pske.cz nejpozdìji do 10.12.2015
Pøihláška ke stažení

V rámci školení trenérù je potøeba odevzdat vypracovanou vlastní práci minimálnì A4 na trenérské téma (týká se uchazeèù o novì udìlenou trenérskou licenci) z oblastí tréninkové jednotky, správné výživy, posilování k bojovým sportùm, zdravovìda apod.
Práce se nevrací, ukládají se ke zprávì o školení. Udìlejte si prosím kopii.
Témata pro seminární práce trenéra III. tøídy

Poplatek za udìlení licencí se øídí ekonomickou smìrnicí 01/2012 PSKe a je možné jej uhradit pøímo hotovì pøi registraci zájemcù.11.10. 2015 VI. Mezinárodní Mistrovství ÈR mládeže a dospìlých ÈABK 2015

Výsledky k dispozici na stránkách ÈABK

V. Velká Cena Prahy ÈABK 2015

11. øíjna 2015 - Senioøi a Masters + zaèínající Karatisté bez pásku, 8.Kyu a 7. Kyu bez ohledu na vìk.
Výsledky na stránkách ÈABK...

18.9.2015

NÁBOROVÉ LETÁKY

Kluby, které mìly zájem zveøejnit svoje náborové letáky je mají publikované v "Kluby a oddíly PSKe"
Pokud máte zájem o publikaci svého letáku, pošlete ve formátu jpg nebo png na e-mail:
bartos.jan@pske.cz

23.06.2015

POZOR: Pražské sportovní kluby a zájmové organizace hledají trenéry karate pro dìti. Pokud máte zájem si pøivydìlat a získat zajímavou zkušenost, pošlete svùj životopis (vè. zkušeností z karate a prací s dìtmi) na e-mail: miler.filip@pske.cz. Bližší informace u Filipa Milera tel.: +420 724 087 228

27.07.2015
Od zaèátku školního roku budou u každého klubu registrovaného u PSKe publikovány èlenové s jejich nahlášenými pásky (STV). Pokud nìkdo zjistí, že není publikován nebo u jeho jména je rozdílný STV, kontaktujte trenéry svého klubu.

Pøipomínáme, že stupeò technické vyspìlosti je platný pouze se zaplacenou èlenskou známkou ÈSKe a v rámci èlenské známky je zdravotní pojištìní cvièencù.
Èlenská známka je také nutná k možnosti startu na závodech poøádaných ÈSKe, PSKe i ÈABK.

23.06.2015

Pøebor Prahy 2015
nedìle 20. èervna 2015
Sportovní hala Lužiny


VÝSLEDKY SOUTÌŽE....

06.05.2015
VÝSLEDKY - VII. Kesl Cup 2015

20.02.201520.02.2015
Vážení,
jsou zveøejnìna nová pravidla WKF verze 9 v èeském jazyce, která jsou v platnosti od 1.1.2015.

Ke stažení:
Pravidla WKF vr 9 CZE-02: Pravidla_WKF_2015_vr9_CZ02_normal.pdf
Pravidla WKF vr 9 ENG: WKF RULES 2015.pdf

Nové testové otázky 2015:
Testy kumite ENG 2015: all-questions-kumite-english2015.pdf
Testy kata ENG 2015: all-questions-kata-english2015.pdf

S pozdravem Jan Bartoš