Úsek Ekonomický

Vážení sportovní přátelé,
s ohledem na blížící se termín vyúčtování dotace z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy pro rok 2020/2021 Vám posílám podrobnější informace k vyúčtování. Stále platí termín vyúčtování dle smlouvy: 20. 6. 2021.

V rámci přílohy č. 3 smlouvy bylo určeno účelové určení dotace na trenéry, materiální vybavení a pronájem tělocvičen pro děti. Chápu, že pandemie Covid 19 se vším mohla hodně zamíchat, proto jsem opakovaně kontaktoval Magistrát a dotazoval jsem se na možnost variabilnějšího použití dotace. Nicméně mi bylo sděleno následující: S ohledem na pandemii Covid 19 není potřeba přesně dodržet procentuální rozložení jednotlivých položek uvedených ve smlouvě, ale je možnost přesunout až 9 % z celkové částky dotace mezi jednotlivými položkami. Pouze však mezi položkami o kterou každý z Vás konkrétně v žádosti požádal. Tedy pokud máte v příloze č. 3 smlouvy různé finanční prostředky na materiální vybavení, nebo na pronájem tělocvičen, pak můžete přesunout až 9 % z jedné položky do druhé. Stejně tak to platí u trenérů, ale pozor: Stále však platí pravidlo, že výdaj na kvalifikované trenéry musí být minimálně 60% z dotace. Současně upozorňuji, že čerpané prostředky v době pandemie musí být v souladu s vládním nařízením (např. v době uzavření tělocvičen asi těžko bude trenér trénovat v tělocvičně xy). Pokud se však jedná o online tréninky, pak to je odůvodnitelné, ale osobně bych byl na to opatrný.Materiální vybavení je nutné označit logem Magistrátu hl. m. Prahy (osobně doporučuji nálepku) a současně to musí být materiální vybavení jasně určené pro sportovní přípravu na soutěže, případně vybavení na soutěže (chrániče, lapy apod.). Nejsou možné žádné pomůcky na sebeobranu atd.

Bohužel, v této pro nás těžké době osobně nevidím moc pochopení a vstřícnost, ale s tím se hold musíme popasovat.

Elektronické vyúčtování je potřeba odevzdat na předepsaném formuláři hl. m. Prahy. Soubor je uložen ve formátu ZFO, tzn. že většina z vás si musí tento program nainstalovat. Instalační aplikaci si stáhnete zdarma zde:http://www.602.cz/602xml_filler/download

Vyúčtování v papírové podobě, vč. příloh (nesešité) je nutné zaslat nejpozději do 26. 6. 2020 na adresu: Filip Miler, Maňákova 746/15, 19800, Praha 9. Termín vyúčtování dle smlouvy: NEJPOZDĚJI DO 20. 6. 2021. V případě nevyčerpání je klub povinen vrátit peníze do stejného data na účet PSKe.

Před kliknutím na pole "Odeslání elektronického vyúčtování na MHMP" doporučuji poslat mi na email vyplněný formulář pro kontrolu. Po kontrole můžete elektronicky odeslat na Magistrát kliknutím na uvedené pole. Uznatelné doklady jsou pouze od 1. 7. 2021 do 20.6. 2021.

Co bylo možné hradit (viz. příloha smlouvy): Trenéři: Pouze náklady na trenéry s platnou trenérskou licencí PSKe, nebo ČSKe, které klub oficiálně vyplácí a výdaj je zahrnut v účetnictví klubu. Jedná se převážně o výplaty na hl. pracovní poměr, nebo na DPP, DPČ, či trenér vykonávající trenérskou činnost na živnostenský list. POZOR: V DAŇOVÉM DOKLADU U OSVČ ZA TRENÉRA MUSÍ BÝT UVEDENO OBDOBÍ A POČET TRÉNINKOVÝCH JENDOTEK !!! Částka je jednoho trenéra nesmí přesáhnout 20 000,-Kč/měsíčně a u hl. trenéra 30 000,-Kč/měsíčně. Financováni mohou být pouze trenéři dětí a mládeže.

Materiální vybavení: Pouze nezbytné vybavení pro závodní činnost dětí a mládeže. Např. chrániče, lapy apod. v maximální hodnotě 40 000,-Kč za 1ks vybavení. Pozor klub má povinnost umístit logo hl. m. Prahy na pořízeném materiálním vybavení (pokud to umožnuje jeho povaha) !!!!

Pronájem tělocvičen: pronájem tělocvičen pro děti do 10 let věku.

Vyplněný formulář mi pošlete emailem v elektronické podobě ve formátu ZFO. Po potvrzení přijetí pošlete podepsaný a vytištěný formulář vč. kopie daňových dokladů na adresu: Filip Miler, Maňákova 746/15, 198000, Praha 9.

Kluby musí vést dotaci na samostatných analytických účtech a musí mít uchované originální doklady.

Klub musí mít umístěné logo Magistrátu hl. m. Prahy na svých webových stránkách !! – pozor bude probíhat kontrola a print screem Klub také musí dodržet prezentaci dle pokynů Magistrátu hl. m. Prahy: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/sport_a_telovychova/pravidla_prezentace_sport.html

Postup vyplnění formuláře:
1. Klikněte na webové stránky hl. m. Prahy:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/sport_a_telovychova/vyuctovani_podpory_sport.html

2. Otevřete soubor:
Formulář vyúčtování finanční podpory v oblasti sportu a tělovýchovy za rok 2020 (formát ZFO) – v dolní části stránky. v případě, že nemáte program nainstalován, stáhnout si ho můžete zde: http://www.602.cz/602xml_filler/download

3. Vyplňte formulář:
Oblast podpory: Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. . Paze na rok 2020 Program: I. Systémové a rozvojové projekty sportu dětí a mládeže (soutěžní aktivity) Subjekt: je realizátorem projektu Název subjektu = název klubu Adresa a sídlo žadatele = adresa a sídlo vašeho klubu Číslo smlouvy: DOT/61/01/011759/2020 Číslo projektu: 1039 Celkové náklady = Vaše celkové náklady Č. dokladu (pozn. dle Vaší účetní evidence) částka v Kč včetně DPH - kolik z uvedného dokladu bylo čerpáno z dotace

Vaše vyúčtování odesílá po kontrole PSKe. Poté Vám elektronicky pošleme potvrzený dokument zpět. Následně vytisknete, podepíšete a pošlete mi vyúčtování poštou na adresu Filip Miler, Maňákova 746/15, 19800, Praha 9, vč. kopie dokladů.

Vyúčtování pro sportovní kluby (sepsané Magistrátem hl. m. Prahy): b) pro realizátora (sportovní klub):
1. Termín pro vyhotovení vypořádání Vám sdělí příslušná zastřešující sportovní organizace, které předejte vypořádání projektu. Vaše vypořádání zastřešující organizace zkontroluje a poté sama odešle elektronicky na MHMP a v tištěné podobě odevzdá na podatelnu.
2. Realizátor je povinen evidovat čerpání ve svém účetnictví a to odděleně na samostatných analytických účtech v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.
3. Zálohové faktury nejsou uznatelným nákladem.
4. Na účetních nebo daňových dokladech musí být realizátor projektu označen jako odběratel. Nahrané účetní nebo daňové doklady se vztahují pouze k účelu projektu, který je uvedený v uzavřené veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace.
5. Souhrnné faktury za zajištění projektu musí být jasně specifikovány a rozepsány. Jestliže se text účetního nebo daňového dokladu opírá o uzavřenou smlouvu o dílo či jiné smluvní ujednání, je třeba tyto dokumenty doložit.
6. V případě, že projekt nebude realizován, je nutné dotaci vyúčtovat s uvedením důvodu nečerpání finančních prostředků a do formuláře vypořádání naskenovat potvrzení o úhradě na účet zastřešující sportovní organizace v daném sportovním odvětví.

Dále Vás informuji, že PSKe byla schválena dotace pro Vás sportovní kluby. V brzké době Vás budeme informovat o termínu podpisu smluv a přesné výši dotace pro každý klub.

S pozdravem
Filip Miler